wtorek, 20 lutego
Shadow

Ponad 152 mln zł na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

RFRD – program, który zmienia oblicze polskich dróg

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już 349.596.218,48 zł, z tego:

 • w roku 2019 – 207.807.363,51 zł,
 • w roku 2020 – 129.470.102,58 zł,
 • do 31 marca 2021 – 12.318.752,39 zł.
 • nowa lista – 152 445 628,93

Łącznie ponad 500 mln

Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje drogowe. Wśród nich są:

 1. Powiat OpoczyńskiRozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy-Kolonia – Kazimierzów”.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy-Kolonia – Kazimierzów” z kwotą dofinansowania: 5 151 030,00 zł, 80% . Całkowita wartość Zadania wyniosła: 6 438 788,32 zł. Długość odcinka drogi objętego zadaniem to: 3,272 km.

Zakres rzeczowy: przewidzianego do realizacji II etapu o łącznej długości 3272 mb obejmuje drogę między miejscowościami Popławy w gminie Sławno i Kazimierzów w gminie Paradyż, przebiegającą przez całą wieś Popławy-Kolonia. Poszerzenie jezdni do szer. 6 m. Budowę chodników dla pieszych, rozbudowę 2 skrzyżowań z drogą kategorii gminnej nr 107113E, wykonanie przystanków autobusowych z peronami oraz wiatami przystankowymi.

 1. Gm. Łęczyca „Przebudowa drogi gminnej nr 312 323 w miejscowości Łęka – Kolonia Łęka, gm. Łęczyca”. dofinansowania: 1 731 199,00 zł, co stanowi 70%. Całkowita wartość Zadania wyniosła: 2 473 142,69 zł. Długość odcinka drogi: 2,9 km. Droga będąca przedmiotem Zadania służy mieszkańcom w dojeździe do ich domostw, gospodarstw rolnych, szkół zlokalizowanych w pobliskim Błoniu i Siedlcu oraz licznych, okolicznych przedsiębiorstw. Powyższa inwestycja znacząco przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców całej Gminy.
 2. Gmina Galewice – Częściowo zrealizowana została „Przebudowa drogi gminnej nr 118324E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej” – dofinansowania 70% ze środków RFRD 7 300 644,00 zł, Całkowita wartość Zadania wynosi 10 429 492,63 zł. Przebudowywane odcinki drogi gminnej łączą się z drogami powiatowymi 4706E oraz 4713E. Celem projektu jest poprawa połączeń komunikacyjnych z drogami wyższych kategorii oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu. Ponadto przebudowa drogi jest kolejnym etapem porządkowania struktury przestrzennej i infrastruktury technicznej. Realizacja zadania zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa łódzkiego i wielkopolskiego.

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

 1. Miasto Skierniewice, Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach, całkowita wartość – 6 072 025,00 zł, dofinasowanie 50% tj. 3 036 012,00 zł,

Długość odcinka drogi objętego zadaniem to 1,385km. Planowane zakończenie inwestycji przypada na koniec czerwca 2022 roku. Przebudowywany odcinek – ul. Halinów zlokalizowany jest w całości w obszarze miejskim, jednakże będzie mieć bardzo duże znaczenie dla mieszkańców sąsiadującej gminy wiejskiej Maków. Na planowanej do przebudowy ulicy Halinów funkcjonują linie komunikacyjne transportu zbiorowego. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się dostępność komunikacyjna tej części Miasta Skierniewice. Projekt ma na celu znaczną poprawę istniejącego systemu komunikacyjnego na terenie osiedla Halinów w Skierniewicach

 1. Gmina Wola Krzysztoporska – „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski” – wartość inwestycji – 13 128 711,00, dofinasowanie 70% tj. 8 353 941,22 zł.

Długość odcinka drogi objętego zadaniem to 4,206 km. Planowany okres realizacji zadania to: 01.2021 – 10.2023. Na całym odcinku nie ma chodników, ruch pieszych odbywa się nieutwardzonymi poboczami. Przebudowa i rozbudowa drogi oraz wykonanie infrastruktury technicznej ma za zadanie obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w gminie Wola Krzysztoporska oraz ma się przyczynić do aktywizacji terenów zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej oraz uatrakcyjnienie terenów gminnych, sąsiadujących z drogą powiatową nr 1913E. Ponadto nowa konstrukcja drogi pozwoli na przenoszenie obciążeń związanych zarówno z ruchem pojazdów ciężarowych, jak i pojazdów rolniczych – ruch średni. Wykonanie chodników pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa dla pieszych w obrębie miejscowości. Zadanie poprawi jakość życia mieszkańców wsi Siomki, Krzyżanów, Piaski, Glina i mieszkańców okolicznych wiosek korzystających z tej drogi, dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, Kościoła w Milejowie, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Domu Kultury w Woli Krzysztoporskiej, szpitali, dworca PKP i PKS, Starostwa Powiatowego, instytucji kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Droga 1913E łączy się z drogą krajową nr 91 (Częstochowa – Piotrków Trybunalski) i z drogą powiatową nr 1500E. Zapewniona zostanie spójność terytorialna w/w miejscowości i podniesie konkurencyjność terenu w regionie, wpłynie również na atrakcyjność.

 1. Powiat Wieluński – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4536E RYCHŁOCICE – GABRIELÓW – 12,86 km, wartość inwestycji – 38 439 141,00 zł, kwota dofinansowania 30 000,00 zł, 80 % .

Droga powiatowa nr 4536E Rychłocice – Gabrielów o łącznej długości 16,5 km w całości przebiega na obszarze wiejskim i ma duże znaczenie dla rozwoju wsi. Przebiega bowiem przez tereny, na których skupione są liczne gospodarstwa rolne, firmy zajmujące się handlem, skupem żywca i produkcją upraw rolnych oraz funkcjonują podmioty gospodarcze. Droga ta jest ważną trasą komunikacyjną, którą odbywa się transport produktów i różnych materiałów do większych ośrodków miejskich, co ma szczególne znaczenie dla gospodarki wiejskiej gminy Konopnica i Osjaków. Bezpośrednio przy wnioskowanym odcinku drogi znajduje się na terenie gminy Konopnica 6 podmiotów gospodarczych oraz na terenie gminy Osjaków 68 podmiotów gospodarczych. Wnioskowana droga zapewni lepszy dojazd do wolnych terenów inwestycyjnych, a komplementarne uzbrojenie terenu da nowe możliwości rozwojowe. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej istniejących przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i stworzy korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Poprawie ulegnie zatem dostępność mieszkańców do pracy, nie tylko poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, ale również poprzez poprawę jakości dojazdu do miejscowości z większymi ośrodkami miejskimi, w których to zatrudniona jest większość mieszkańców. Realizacja inwestycji poprawi dostępność do rynków pracy, obiektów użyteczności publicznej w ośrodkach Gminy Konopnica, Osjaków oraz w siedzibie powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego i łaskiego. Przebudowa drogi usprawni dojazd do ważnych dla mieszkańców i przedsiębiorców instytucji w powiecie: Szpitala, ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Powiatowego ARiMR, Sądu, Kancelarii Notarialnych itp., ułatwiających proces założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestycje bliskie ludziom

Rząd dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas. Cieszymy się, że rząd wspiera nas za pomocą różnych programów, które przyczyniają się do rozwoju województwa łódzkiego. Oprócz wsparcia z RFRD samorządy województwa łódzkiego otrzymały także wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 807.192.632,75 zł, z tego:

 • 174 gminy na kwotę 502.367.578,75 zł,
 • 3 miasta na prawach powiatu na kwotę 114.440.358,00 zł,
 • 21 powiatów na kwotę 132.027.029,00 zł,
 • samorząd województwa łódzkiego na kwotę 58.357.667,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można wykorzystać, jedynie na wydatki majątkowe, również na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty dróg, szkół i przedszkoli, doposażenie szpitali, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków – a także inne niezbędne lokalnie działania. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy środki na bliskie ludziom inwestycje m.in. na:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie,
 • budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej,
 • budowę Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych Filia w Skierniewicach,
 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów,
 • rozbudowę Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,
 • kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie,
 • budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku,
 • przebudowę ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewne w Łodzi, i wiele innych, mniejszych ale jak ważnych dla każdego z nas inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *